Thứ tư: 24/04/2019 ||

Đà Nẵng công bố đề án “xây dựng thành phố thông minh” hơn 2.000 tỷ đồng

Để thực hiện đề án 'Thành phố thông minh' với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, TP. Đà Nẵng sẽ tập trung vào 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên....

11/04/2019 16:00:31

75

Để thực hiện đề án “Thành phố thông minh” với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, TP. Đà Nẵng sẽ tập trung vào 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên.

Cụ thể, đề án nhằm xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành Thành phố thông minh thông qua việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) của cuộc Cách mạng 4.0 vào tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ cho năng lực quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khai thác tối đa nguồn tài nguyên, tạo điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

đề án "thành phố thông minh"Đà Nẵng đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng đề án “thành phố thông minh”

Bên cạnh đó, cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích, môi trường sống tốt cho người dân; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xây dựng Thành phố thông minh, góp phần đạt được mục tiêu “Xây dựng TP. Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, năng động, hiện đại, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế trí thức; là trung tâm khởi nghiệp – đổi mới – sáng tạo có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng, là trung tâm kinh tế đóng vai trò động lực tăng trưởng và phát triển của vùng duyên hải miền Trung – Tây nguyên” theo Nghị quyết 43/NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Được biết, đề án “Thành phố thông minh” có tổng nguồn vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, hợp tác đầu tư công tư. 

Để thực hiện đề án này, TP. Đà Nẵng tập trung vào 6 trụ cột và 16 lĩnh vực ưu tiên. Cụ thể, TP. Đà Nẵng sẽ đề xuất với các bộ, ngành Trung ương có cơ chế liên quan đến hình thức đầu tư như: Hợp tác công – tư, có cơ chế để kết hợp 3 nhà (nhà đầu tư, nhà giải pháp và Nhà nước); tính mức thuế dịch vụ CNTT-TT phù hợp…

Việc xây dựng Thành phố thông minh ở Đà Nẵng cũng dựa vào sự hợp tác phát triển, đi tắt, đón đầu khi tiếp cận các ứng dụng CNTT trong Mạng lưới Thành phố thông minh khu vực ASEAN thông qua các quỹ đầu tư quốc tế và khu vực.

Đối với vấn đề nội lực, TP. Đà Nẵng khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp tham gia khởi nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, cung cấp lẫn khai thác và cung cấp các dịch vụ về Thành phố thông minh. Bên cạnh đó, thành phố cũng kiến nghị, đề xuất bộ, ngành Trung ương giải quyết các vướng mắc về chính sách xã hội hóa trong hợp tác đầu tư công-tư (PPP), các bộ quy chuẩn thông tin hay quy chế quản lý sử dụng tài nguyên CNTT, chính sách chia sẻ dữ liệu CNTT.

(Theo Nhịp sống kinh tế)