skip to main content

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2024 kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021 của UBND thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 8/7/2022.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung hệ số khu vực theo chiều sâu và hệ số che khuất; hệ số đối với các thửa đất đặc biệt; hệ số giáp ranh... Đối với đất xây dựng cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo, đất rạp chiếu phim, rạp xiếc, nhà hát, phần diện tích đất xây dựng công trình tính bằng 60% giá đất ở cùng vị trí, phần diện tích đất còn lại không xây dựng công trình thì tính bằng 35% giá đất ở cùng vị trí.

Đất xây dựng cơ sở thể thao, đất xây dựng cơ sở văn hóa còn lại được tính bằng 35% giá đất ở cùng vị trí. Các loại đất xây dựng công trình sự nghiệp còn lại được tính bằng 50% giá trị đất ở cùng vị trí. Đất xây dựng bãi đỗ xe được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí.

Đối với đất làm bãi thải, xử lý chất thải, phần diện tích xây dựng công trình được tính bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí; phần diện tích không xây dựng công trình được tính bằng 35% giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, không phải là đất thương mại dịch vụ cùng vị trí...

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quyết định. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đối với quy định chuyển tiếp, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ nhà, đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nộp các khoản thuế, lệ phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì hành thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27/3/2021. Riêng đối với các trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa có giá đất tại bảng giá đất để xác định các khoản thu tài chính từ đất đai thì được áp dụng theo Quyết định này.

Đính kèm theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022

 122022suadoibosungbanggiadat.PDF


Bảng giá đất theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND TP Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024.

THÔNG TIN TÀI LIỆU GIÁ ĐẤT


Bảng giá đất đà nẵng mới nhất này chính thức có hiệu lực từ ngày 5/5/2020.

THÔNG TIN TÀI LIỆU GIÁ ĐẤT


QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT Download tài liệu

Bảng giá đất ở đô thị: Download tài liệu

Bảng giá đất ở nông thôn: Download tài liệu

Bảng giá đất ở khu dân cư đường không tên: Download tài liệu

Bảng giá đất khu công nghệ cao: Download tài liệu

Bảng giá đất nông nghiệp: Download tài liệu

Sưu tầm